Psí (premiérské) parádění

25.03.2014 00:00

Jako každým rokem s koncem zimy, když se oteplí, objednávám Maxe u "holiče". Jako každým rokem, než na něj přijde řada, opět se ochladí. Doufám, že mu tentokrát jarní sestřih nepřivodí neodolatelnou chuť na jitrocelový sirup. Někdy mám pocit, že "kašle" schválně, jen aby mohl mlsat.

 

Max už je na zítřejší návštěvu pana premiéra upraven. Já to budu muset dohnat zítra ráno.

 

Vy ke kadeřnici nemusíte, ale v rámci přípravy na (nějakou) státnickou návštěvu byste si měli procvičit (úřednické) ptydepe. Přeložte do běžné řeči tato přísloví:

 

1.     Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozi vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

2.     Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde končí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící pod místem započetí její dráhy) se blíží k nule.

3.     Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.

4.     Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

5.     Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.

6.     Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.

7.     Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.

8.     Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.

9.     Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

11. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.

12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosazení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

14. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odráží od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.

Je-li situováno určité vlnění o kmitočtu 16 až 26 tis. Hz směrem k velmi složitému heterotypickému systému, jehož rostlinnou a základní determinantní složku tvoří dřeviny stromovitého vzrůstu, pak dochází k reflexi s účinností rovnou právě jedné.

15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

16. Inhabitanti Kolumbaria, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

17. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů se jeví spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

18. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace (chudnutí).

19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

20. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.

 

Dále

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová